PRIVACY STATEMENT

Anker Amsterdam Spirits B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34293072, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
 

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Anker Amsterdam Spirits B.V. en waarom?
Anker Amsterdam Spirits B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Anker Amsterdam Spirits B.V. heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Anker Amsterdam Spirits B.V., een bestelling plaatst bij Anker Amsterdam Spirits B.V., uw gegevens invult op een contactpagina of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief zullen wij uw (e-mail)adres dus uitsluitend gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen.
Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Anker Amsterdam Spirits B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval Anker Amsterdam Spirits B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.
 

Wat zijn uw privacyrechten?

Indien u geen informatie over de producten en diensten van Anker Amsterdam Spirits B.V. (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Anker Amsterdam Spirits B.V. te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Anker Amsterdam Spirits B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Anker Amsterdam Spirits B.V. meer beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wijzigingen privacy statement

Anker Amsterdam Spirits B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens elders op deze website.

My message
Laden