Algemene Inkoopvoorwaarden van Anker Amsterdam Spirits B.V., gevestigd te
Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen.


Artikel 1 - algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en
overeenkomsten met Anker Amsterdam Spirits B.V. en haar rechtsopvolgers, alsmede
aan haar of die rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen (hierna zowel tezamen als
ieder afzonderlijk ook te noemen: de Onderneming), betrekking hebbende op de
levering van zaken door de aanbieder of wederpartij (hierna: de Leverancier).
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en
voorzover die schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.


Artikel 2 - overeenkomst
2.1 Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of
aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen.
2.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van
het contract door de directie van de Onderneming en door de Leverancier, of op de dag
van verzending (per post en/of per telefax) door de Onderneming van de schriftelijke
door haar directie ondertekende opdrachtbevestiging. Toezeggingen door en afspraken
met ondergeschikten van de Onderneming binden de Onderneming niet, tenzij deze
schriftelijk door de directie van de Onderneming zijn bevestigd.
2.3 Het contract geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst
juist en volledig weer.
De opdrachtbevestiging van de Onderneming wordt geacht de inhoud van de overeenkomst
juist en volledig weer te geven, tenzij de Leverancier terstond schriftelijk en
gemotiveerd tegen de inhoud daarvan protesteert. In dat geval is ook de Onderneming
niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden.
2.4 De Leverancier dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke toestemmingen, vergunningen
en/of licenties en voor naleving van daarin of daarbij gestelde voorwaarden.
Voor niet-tijdige verkrijging of niet-verkrijging van de hier bedoelde toestemmingen,
vergunningen of licenties, respectievelijk voor de niet-naleving van daarin of daarbij
gestelde voorwaarden is uitsluitend de Leverancier aansprakelijk, terwijl de
Leverancier de Onderneming vrijwaart voor alle daaruit voortvloeiende schade en
kosten.
2.5 Eenzijdige annulering zijdens de Leverancier is ongeldig, tenzij de Onderneming zich
schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.


Artikel 3 - geheimhouding
De Leverancier is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie
in de meest ruime zin van het woord, betreffende de Onderneming, die door de Onderneming
en/of in het kader van de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.


Artikel 4 - verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan de opdrachtgever
De Leverancier zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van
derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever van de Onderneming
betreffende de zaken, waarvoor door de Onderneming met de Leverancier onderhandelingen
worden gevoerd of een overeenkomst is gesloten.


Artikel 5 – industriële en intellectuele eigendomsrechten
5.1 De Leverancier garandeert dat (het gebruik van) de geleverde zaken geen inbreuk
maakt/maken op enig (beeld)merkenrecht, auteursrecht of enig ander recht van
industriële of intellectuele eigendomsrecht van derden (hierna: IE-rechthebbenden) of
andere rechten van derden.
5.2 De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken door de IE-rechthebbende of met
diens toestemming binnen de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) op
de markt gebracht zijn, óók voor zover de Leverancier de zaken niet van de IErechthebbende
zelf heeft gekocht.
De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken geschikt zijn voor verkoop op de
EER- markt, en vrij verhandelbaar zijn op deze EER-markt.
5.3 De Leverancier vrijwaart de Onderneming en haar opdrachtgever(s) voor alle
aanspraken die verband houden met omstandigheden waarvan de Leverancier in dit
artikel de aan- c.q. afwezigheid heeft gegarandeerd, en zal aan de Onderneming
respectievelijk haar opdrachtgever(s) alle daardoor veroorzaakte schade en kosten
vergoeden. De Leverancier zal op verzoek van de Onderneming de namen en overige
gegevens van haar eigen leveranciers aan de Onderneming verstrekken, wanneer de
Onderneming die gegevens op haar beurt aan een derde moet overleggen.
5.4 De Onderneming is rechthebbende op alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de
overeenkomst door de Leverancier, zijn personeel of derden die door de Leverancier
bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
5.5 De Leverancier vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken van derden met
betrekking tot industriële en intellectuele eigendomsrechten betreffende de geleverde
zaken waarvan de Onderneming rechthebbende is, en zal aan de Onderneming alle
daardoor veroorzaakte schade en kosten vergoeden.


Artikel 6 - prijzen
Alle prijzen zijn vast, zijn inclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, accijnzen en alle
overige heffingen en belastingen in verband of in relatie tot de zaken of de levering. De
prijzen zijn voorts gebaseerd op de (leverings)condities als vermeld in de volgende artikelen.
Er zal geen verrekening plaatsvinden in geval van stijging van lonen, prijzen van materialen
e.d.


Artikel 7 - levering-(leverings)termijnen
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering "Delivered Duty
Paid" (DDP) op een door de Onderneming aangegeven plaats. Bij interpretatie van de
leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de overeen3
komst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale
Kamer van Koophandel.
7.2 De Leverancier zal de zaken leveren op de in de overeenkomst vermelde datum, of
uiterlijk op de laatste dag van de daarin vermelde termijn, en bij gebreke van een
overeengekomen datum of termijn binnen 30 dagen. Deze datum c.q. termijn geldt als
stipte en fatale leveringsdatum c.q. -termijn. Een in de overeenkomst vermelde
leveringstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
7.3 De Leverancier is verplicht de Onderneming tijdig te berichten omtrent het precieze
tijdstip van levering en omtrent eventueel dreigende overschrijding van de levertijd.
7.4 De Leverancier is op verzoek van de Onderneming verplicht de zaken op een latere
datum dan de overeengekomen datum te leveren en zal alles in het werk stellen de
zaken op een eerdere dan de overeengekomen datum te leveren, in geval de
Onderneming dit wenselijk acht, zonder deswege aanspraak te kunnen maken op
vergoeding van schade en kosten.
7.5 De Leverancier is slechts gerechtigd tot het doen van deelleveringen na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Onderneming.


Artikel 8 - transport-lossing
8.1 Het transport en het lossen van zaken geschiedt voor rekening en risico van de
Leverancier overeenkomstig de in het vorige artikel vermelde leveringscondities.
8.2 De leverancier kan in geen geval aanspraak maken op vergoeding van schade en
kosten als gevolg van eventuele vertraging die ontstaat bij het lossen van geleverde
zaken.
8.3 Direct bij het lossen van de zaken dient de Leverancier een afleveringsbon aan te
bieden, teneinde die door een daartoe vanwege de Onderneming gemachtigde voor
akkoord te doen ondertekenen. Ondertekening van de afleveringsbon vormt uitsluitend
een bevestiging van de ontvangst van de geleverde zaken en impliceert geen
goedkeuring van (de kwaliteit of de kwantiteit van) de geleverde zaken en ontslaat de
Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. Ook anderszins kan ondertekening
van de afleveringsbon geen wijziging van de overeenkomst tot gevolg
hebben.
8.4 In alle gevallen en ongeacht de overeengekomen (leverings)condities is de Leverancier
verplicht zorg te dragen voor de documentatie die nodig is om de zaken naar de plaats
van bestemming te kunnen vervoeren.


Artikel 9 - emballage
9.1 De Leverancier zal de zaken op zijn kosten behoorlijk verpakken. Hij is aansprakelijk
voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging
en/of vernieling van deze verpakking.
9.2 De Onderneming is niet gehouden kosten voor emballage te voldoen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 De Leverancier zal de eventuele emballage van de zaken op eerste verzoek van de
Onderneming terugnemen en daartoe op zijn kosten bij de Onderneming ophalen,
onder gelijktijdige restitutie van de door de Leverancier voor deze emballage aan haar
in rekening gebrachte kosten.


Artikel 10 – kwaliteit
De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken zijn:
a. origineel en afkomstig van de fabrikant en/of IE-rechthebbende die op de verpakking
en etiketten is vermeld (derhalve ook niet onder licentie geproduceerd), alsmede
overeenkomstig de door die fabrikant en/of IE-rechthebbende bedoelde kwaliteit en
zonder gebreken;
b. voor wat betreft zowel houdbaarheid als kwaliteit – en rekening houdend met
gebruikelijke termijnen – geschikt voor verkoop aan wederverkopers en (uiteindelijk)
voor verkoop aan en gebruik door consumenten;
c. voorzien van de originele en qua ontwerp en kleurstelling meest recente verpakking en
etikettering van de fabrikant en/of de IE-rechthebbende;
d. in overeenstemming met de eisen gesteld in de overeenkomst, de bij de overeenkomst
behorende bescheiden en/of ter beschikking gestelde bescheiden, alsmede met door de
Onderneming gehanteerde normen en specificaties en door haar goedgekeurde
monsters;
e. in overeenstemming met nationale, Europese en overige internationale regelgeving
waaronder het vereiste van de aanwezigheid van originele batch- of codenummers
(identiek op de verpakking en op de etiketten) die het mogelijk maken de zaken te
identificeren.


Artikel 11 - keuring
11.1 De Onderneming of een door haar aangewezen derde heeft ten alle tijde het recht de
zaken te inspecteren, te keuren of te beproeven, waar deze zich ook bevinden. De
resultaten van inspectie, keuring of beproeving of het nalaten daarvan ontslaan de
Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid.
11.2 De Leverancier verschaft alle voor een inspectie, keuring of beproeving benodigde
gegevens en faciliteiten, waaronder de nodige personele en materiële hulp.
11.3 De kosten van het personeel van de Onderneming of de desbetreffende aangewezen
derde, gemaakt in verband met een inspectie, een keuring of een beproeving, zijn voor
rekening van de Onderneming. De overige kosten zijn voor rekening van de Leverancier.
11.4 Van afkeuring van de zaken zal de Onderneming de Leverancier onverwijld in kennis
stellen, onder opgaaf van de reden van afkeuring. In dat geval is de Leverancier
gehouden de afgekeurde zaken binnen een door de Onderneming te stellen termijn op
zijn kosten te herstellen of te vervangen, zodanig dat deze wel aan de keuringseisen
voldoen, onverminderd de verdere rechten van de Onderneming. Reeds geleverde
zaken dienen in geval van afkeuring op eerste verzoek van de Onderneming te worden
afgevoerd door en op kosten van de Leverancier.
Bij afkeuring heeft de Onderneming tevens het recht de betaling van de
overeengekomen prijs of termijnbetaling op te schorten.
11.5 De Leverancier verleent de Onderneming het recht de geleverde zaken ook voordat
inspectie, keuring of beproeving plaats vindt te gebruiken respectievelijk in gebruik te
nemen.


Artikel 12 - eigendom en risico
12.1 De Leverancier draagt het risico voor de zaken tot aan het tijdstip waarop deze overeenkomstig
de voorgaande artikelen zijn geleverd en door de Onderneming zijn goedgekeurd.
12.2 Indien de Onderneming vóór de levering van de zaken enige betaling aan de Leverancier
verricht, zijn de zaken waarop die betaling betrekking heeft c.q. waaraan die
betaling is toe te rekenen vanaf het moment van betaling eigendom van de Onderneming.
12.3 Indien de Onderneming reeds vóór de levering en goedkeuring eigenaar van (een deel
van) de zaken is c.q. wordt, is de Leverancier gehouden deze zaken ten behoeve van de
Onderneming te identificeren en aldus geïdentificeerd als een goed huisvader te
beheren, alsmede voor wie het aangaat te verzekeren en verzekerd te houden.
Artikel 13 - betaling en verrekening
13.1 Tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen en behoudens aan de
Onderneming toekomende (opschortings)rechten, zal betaling plaatsvinden binnen
zestig dagen na het laatste van de volgende tijdstippen:
a. het tijdstip waarop de zaken zijn geleverd;
b. het tijdstip waarop de Onderneming de zaken heeft goedgekeurd;
c. het tijdstip van ontvangst door de Onderneming van een factuur, die voldoet
aan de eisen, omschreven in het volgende artikel.
13.2 Betaling van de geleverde zaken ontslaat de Leverancier niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid.
13.3 Indien is overeengekomen dat de Onderneming bedragen bij vooruitbetaling dient te
voldoen, heeft de Onderneming te allen tijde het recht om alvorens deze betalingen te
doen, daarvoor van de Leverancier een naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling
te verlangen.
13.4 Indien de Onderneming goede grond heeft te vrezen dat de Leverancier haar
verplichtingen niet zal nakomen, is de Onderneming gerechtigd de nakoming van haar
eigen verplichtingen op te schorten.
13.5 De Onderneming is bevoegd door haar aan de Leverancier of aan met de Leverancier
gelieerde ondernemingen verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die
zij (of enig aan haar gelieerde partij) heeft op de Leverancier en met de Leverancier
gelieerde ondernemingen, ongeacht of de betreffende bedragen al dan niet opeisbaar
zijn.


Artikel 14 - facturering
14.1 De door de Leverancier aan de Onderneming te verzenden facturen dienen te voldoen
aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting.
14.2 De facturen van de Leverancier dienen te zijn vergezeld van door een gemachtigde van
de Onderneming voor akkoord getekende bonnen.
14.3 Facturen, die niet voldoen aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen,
worden niet in behandeling genomen en niet betaald.


Artikel 15 - retourzendingen
15.1 De Onderneming is gerechtigd door haar gekochte zaken aan de leverancier te
retourneren, onder creditering en restitutie van de oorspronkelijke door de Leverancier
voor die zaken aan de Onderneming in rekening gebrachte prijs, indien door handelen
of nalaten van de Leverancier de marktsituatie betreffende en/of de verkoopbaarheid
van die gekochte zaken wezenlijk anders is dan ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst.
15.2 De Onderneming is voorts gerechtigd door haar gekochte zaken, die wat betreft verpakking
of etikettering afwijken van hetgeen voor de betreffende zaken gebruikelijk is
(bijvoorbeeld zogenaamde actie-partijen), zonder opgave van redenen gedurende
twaalf maanden na de levering aan de Leverancier te retourneren, onder creditering en
restitutie van de oorspronkelijke door de Leverancier voor die zaken aan de Onderneming
in rekening gebrachte prijs.


Artikel 16 - garantie
16.1 De Leverancier zal alle gebreken, die de zaken na de levering vertonen, onverwijld en
in overleg met de Onderneming herstellen, en in geval naar het oordeel van de Onderneming
herstel niet mogelijk is, vervangen, onverminderd de aansprakelijkheid van
de Leverancier en de verdere rechten van de Onderneming.
16.2 De Leverancier zal alle kosten van herstel van het gebrek of de vervanging van de zaak
voor zijn rekening nemen.
16.3 De Onderneming heeft het recht, in geval de Leverancier het gebrek niet onverwijld
en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden,
het terzake nodige op kosten van de Leverancier uit te voeren of te laten uitvoeren.
Indien de Onderneming van dit recht gebruik maakt, zal zij de Leverancier hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
16.4 Na herstel c.q. vervanging van zaken, geldt de garantieverplichting van de Leverancier
voor die zaken onverkort.
16.5 De Leverancier vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken van derden ter zake
van gebreken aan de zaken, hoe ook genaamd.
16.6 In geval van een aanspraak van de Onderneming uit hoofde van de hier bedoelde
garantie vormt een rapport van een onafhankelijk deskundige betreffende de relevante
gebreken dwingend bewijs tussen partijen. Dit rapport hoeft geen informatie te bevatten
omtrent de identiteit van klanten van de Onderneming, noch omtrent de plaats
waar de zaken zich bevinden. De Onderneming is ook overigens niet gehouden
dergelijke gegevens aan de Leverancier bekend te maken.


Artikel 17 - aansprakelijkheid
17.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade en kosten, inclusief bedrijfs- en
andere indirecte schade (waaronder gederfde winst), die ontstaan door gebreken aan de
geleverde zaken of andere al dan niet toerekenbare tekortkomingen van de Leverancier
en/of door voor hem werkzame (rechts)personen of door (één van) hen direct of indirect
tewerkgestelden.
17.2 De Leverancier vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken van derden waarvoor
hij aansprakelijk is, hoe ook genaamd.
17.3 De Leverancier zal zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, voor een
voldoende bedrag verzekeren en de Onderneming desgewenst inzage geven in de op
die verzekering betrekking hebbende bescheiden, waaronder de polis en premie-betalingsbewijzen.
17.4 Het bepaalde in artikel 16 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 18 - gehele of gedeeltelijke ontbinding
18.1 In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Leverancier niet, niet tijdig of
niet behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit
de overeenkomst, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de
Leverancier in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Onderneming te
voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of
gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de
Leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk
deel van zijn vorderingen en voorts in geval zaken van de Leverancier in conservatoir
of executoriaal beslag worden genomen, heeft de Onderneming het recht zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier, zulks
zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar
verder toekomende rechten.
18.2 Indien ter uitvoering van de overeenkomst reeds zaken zijn geleverd, heeft de
Onderneming in geval van ontbinding te harer keuze het recht deze zaken te behouden
onder voldoening van het daarop betrekking hebbende deel van de prijs, dan wel deze
zaken voor rekening en risico van de Leverancier naar hem terug te sturen en de voor
deze zaken reeds gedane betalingen terug te vorderen, onverminderd haar verdere
rechten.
18.3 De vorderingen, die de Onderneming ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst
mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot de
vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.


Artikel 19 - uitbesteding-overdracht
19.1 De Leverancier zal zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de
Onderneming noch de overeenkomst of een onderdeel daarvan aan derden uitbesteden,
noch zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan aan derden overdragen,
noch bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van ander dan
eigen personeel, bijvoorbeeld van ter beschikking gesteld (uitgeleend) personeel.
De Onderneming heeft het recht om aan een eventueel door haar te geven toestemming
voorwaarden te stellen. Een door de Onderneming gegeven toestemming ontslaat de
Leverancier niet van enige verplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
19.2 De Leverancier zal alle door niet-naleving van het in het voorgaande lid van dit artikel
bepaalde veroorzaakte schade en kosten aan de Onderneming vergoeden en haar
vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake.


Artikel 20 - algemeen
20.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen
van deze algemene voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de
overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen
welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een
vervangende regeling te treffen.
20.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze
algemene voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen,
vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze
laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen
van de overeenkomst.


Artikel 21 - geschillen en toepasselijk recht
21.1 Terzake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband
houden zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Amsterdam, tenzij de
Onderneming uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de plaats van
vestiging van de Opdrachtgever.
21.2 Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van
toepassing.
 

My message
Laden