Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Anker Amsterdam Spirits
B.V. gevestigd te Amsterdam, en van aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 1 - definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten
met Anker Amsterdam Spirits B.V. en haar rechtsopvolgers, alsmede aan haar of die
rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen (hierna: de Onderneming), betrekking hebbende op de
levering van zaken door de Onderneming aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de
betreffende wederpartij (hierna: de Afnemer).
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voorzover die
schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.


Artikel 2 - aanbieding
Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend, óók indien die een termijn voor
aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 3 - overeenkomst
3.1 Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of
aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen, tenzij de
Onderneming voordien met de uitvoering aanvangt.
3.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van het contract
door de directie van de Onderneming en de Afnemer, of op de dag van verzending (per post
en/of per telefax) door de Onderneming van de schriftelijke door haar directie ondertekende opdrachtbevestiging
of van de factuur van de Onderneming. Toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikten van de Onderneming binden de Onderneming niet, tenzij deze schriftelijk door
de directie van de Onderneming zijn bevestigd.
3.3 Het contract geeft de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer. De
opdrachtbevestiging van de Onderneming of de factuur van de Onderneming wordt geacht de
inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de Afnemer terstond schriftelijk en
gemotiveerd tegen de inhoud daarvan protesteert.
3.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke
toleranties.
3.5 Eenzijdige annulering zijdens de Afnemer is ongeldig, tenzij de Onderneming zich schriftelijk
met een dergelijke annulering akkoord verklaart.


Artikel 4 - mededelingen, gegevens en opgaven
Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door de Onderneming gedaan of verstrekt, in
welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor de Onderneming
nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 5 - geheimhouding
De Afnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie in de
meest ruime zin van het woord, betreffende de Onderneming, die door de Onderneming en/of in
het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.


Artikel 6 - prijzen
6.1 De door de Onderneming opgegeven en/of de overeengekomen prijzen zijn exclusief belasting -
waaronder BTW - en heffingen en gebaseerd op de (leverings)condities als vermeld in de
volgende artikelen.
6.2 Indien BTW of andere belastingen of heffingen niet verschuldigd zijn omdat de zaken bestemd
zijn voor levering binnen de Europese markt, worden die belastingen wel in rekening gebracht,
maar worden die gecrediteerd indien de Afnemer aantoont dat inderdaad sprake is geweest van
een levering als hier bedoeld.
6.3 Voorzover de opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het gewicht van de
zaken, is bepalend de door de Onderneming vóór de levering uitgevoerde weging met geijkte
weegapparatuur. De Afnemer heeft het recht bij die weging aanwezig te zijn, mits de levering
daardoor niet wordt vertraagd. De Afnemer dient daartoe zelf tijdig initiatief te nemen.
6.4 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in
geval van een verhoging van de prijzen van van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen,
lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, of andere kostprijsbestanddelen
(waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten).
Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt,
is de Afnemer die tevens consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.5 Indien de opgegeven en/of overeengekomen prijzen (mede) zijn gebaseerd op restituties van
heffingen en/of op subsidies, terwijl die om welke reden ook niet worden verkregen, is de
Onderneming gerechtigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 7 - levering - levertijd
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering "Ex Works" (EXW) vanaf
het terrein van de Onderneming. Bij interpretatie van de leveringscondities is bepalend de op het
moment van totstandkoming van de overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms,
zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
7.2 De levertijd vangt aan op het laatste van de volgende momenten:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
- de dag dat de Onderneming beschikt over alle voor de levering of van de zaken noodzakelijke
bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen etc.;
- de dag van ontvangst door de Onderneming van een vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling
waarop de Onderneming ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft.
7.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de
Onderneming bestelde materialen en zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging
van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde
materialen en/of zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd, als alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7.4 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment dat de zaken, onbelangrijke onderdelen
daargelaten, ter verzending gereed zijn, en de Onderneming aan de Afnemer daarvan mededeling
heeft gedaan, dan wel indien de zaken het terrein van de Onderneming voor verzending aan
de Afnemer hebben verlaten.
7.5 De Onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
7.6 De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een
ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voorzover
die een termijn van drie (3) maanden niet overschrijdt, kan de Afnemer geen enkel recht
ontlenen.
7.7 In geval de Onderneming in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Afnemer uitsluitend
het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden
gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.


Artikel 8 - bezorging
8.1 In alle gevallen en ongeacht de overeengekomen leveringscondities is de Onderneming
gerechtigd de bezorging, inclusief lossing, te doen plaatsvinden voor rekening en risico van de
Afnemer op een door de Onderneming te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van
de Onderneming.
8.2 De Onderneming is niet verantwoordelijk voor (het gebruik door de Afnemer van door haar
aangeleverde) documentatie ten behoeve van het vervoer van de zaken naar de plaats van
bestemming.
8.3 De Afnemer zal op eerste verzoek van de Onderneming onmiddellijk alle benodigde zekerheden
stellen ten behoeve van de documentatie die nodig is om de zaken naar de plaats van
bestemming te kunnen vervoeren.
8.4 Indien door omstandigheden buiten de wil van de Onderneming de zaken niet naar c.q. op de
overeengekomen plaats kunnen worden vervoerd respectievelijk bezorgd, dan wel indien de
zaken niet door de Afnemer in ontvangst worden genomen, heeft de Onderneming het recht - te
harer keuze - hetzij de producten terug te nemen, hetzij de zaken voor rekening en risico van de
Afnemer op te (doen) slaan. De kosten van retourtransport en bewaring komen voor rekening
van de Afnemer, terwijl de Afnemer voorts gehouden is haar verplichtingen jegens de
Onderneming na te komen als had levering plaatsgevonden. De hier bedoelde kosten worden
tussen de Onderneming en de Afnemer bij voorbaat vastgesteld op in ieder geval 15% van de
overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke
kosten indien die hoger zijn.


Artikel 9 - emballage
9.1 Eénmalig bruikbare emballage zal door de Onderneming niet worden teruggenomen.
De Onderneming heeft het recht - te harer keuze - meermalen bruikbare emballage al dan niet
terug te nemen.
9.2 De Onderneming heeft het recht meermalen bruikbare emballage tegelijk met de geleverde
zaken afzonderlijk op de factuur aan de Afnemer in rekening te brengen.
9.3 In het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voor op kosten van de Afnemer aan de
Onderneming geretourneerde emballage spoedig na ontvangst ervan door de Onderneming aan
de Afnemer een creditfactuur gezonden, waarop de gefactureerde waarde wordt gecrediteerd,
tenzij de terugontvangen emballage in minder goede staat is dan toen zij door de Afnemer werd
ontvangen, in welk geval een dienovereenkomstig minder bedrag wordt gecrediteerd.
9.4 De Afnemer is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de
geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door
hem aan de Onderneming verschuldigde.
9.5 Schade aan zaken, veroorzaakt door vernieling/beschadiging van de verpakking, is te allen tijde
voor risico van de Afnemer.


Artikel 10 - risico en eigendomsovergang
10.1 De Afnemer draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten
ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.
10.2 De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar
vorderingen op de Afnemer terzake van de door de Onderneming krachtens overeenkomst aan
de Afnemer geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de
Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.
10.3 De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Onderneming te bewaren. De Afnemer is
voorts verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies,
door welke oorzaak ook, te verzekeren, bij welke verzekering de Onderneming dient te zijn
aangemerkt als (mede)verzekerde met een zelfstandig vorderingsrecht jegens verzekeraar(s), en
de polissen van deze verzekeringen aan de Onderneming op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Zodra de Onderneming dat wenst zullen alle aanspraken van de Afnemer op de verzekeraars
uit hoofde van de hier bedoelde verzekeringen aan hem worden gecedeerd, ofwel zal
aan hem daarop een pandrecht worden verleend.
10.4 De Onderneming is gerechtigd om, indien de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen
tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Afnemer aanwezige zaken
terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt
de Afnemer de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.
10.5 In geval en voor zover de Onderneming gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming
als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel
of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van de Onderneming op
vergoeding van schade en kosten. De Afnemer zal alsdan worden gecrediteerd voor de marktwaarde
(welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met
de door de Onderneming geleden schade en gemaakte kosten.
10.6 Het is de Afnemer, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, toegestaan om de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf,
aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van de
Onderneming op de Afnemer terzake van de door de Afnemer weer verkochte zaken, voor
zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.
10.7 De Afnemer is steeds verplicht derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de
Onderneming. De Afnemer is voorts verplicht desgevraagd aan de Onderneming mee te delen
waar de zaken zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.


Artikel 11 - betaling
11.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de
overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
11.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta
als vermeld op de factuur.
In het geval de Afnemer terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de Onderneming
aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling
op de overeengekomen wijze.
11.3 Indien de Onderneming goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal
nakomen, is de Onderneming gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te
gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen
van de Afnemer te verlangen.
De Onderneming heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de
Afnemer deze zekerheid heeft gesteld.
11.4 Indien de Afnemer niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van
dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist,
in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat
uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Onderneming verder
toekomende rechten (waaronder uitdrukkelijk het recht op vergoeding van valutaschade).
11.5 De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Onderneming maakt ter zake van de niet, niettijdige
of niet-behoorlijke nakoming door de Afnemer van zijn verplichtingen, daaronder begrepen
buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de
Afnemer aan de Onderneming te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden
tussen de Onderneming en de Afnemer bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde
hoofdsom, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke
kosten indien die hoger zijn.


Artikel 12 - retourzendingen
Het is niet toegestaan door de Onderneming geleverde zaken zonder haar voorafgaande
schriftelijke toestemming aan haar terug te zenden. In geval terugzending plaatsvindt geschiedt
dit te allen tijde voor rekening en risico van de afzender.


Artikel 13 - monsters
De Afnemer is gerechtigd de Onderneming te verzoeken om voor de levering (een) monster(s)
van de zaken ter beschikking te stellen. Doet de Afnemer dat niet, dan wordt hij geacht op
voorhand in te stemmen met de kwaliteit en hoedanigheid van de zaken.


Artikel 14 - reclamering en garantie
14.1 Reclames kunnen uitsluitend betrekking hebben op hoeveelheid, gewicht of specificatie,
alsmede op het niet in overeenstemming zijn van de geleverde zaken met (een) door de
Onderneming ter beschikking gesteld(e) monster(s).
14.2 De Afnemer dient de zaken uiterlijk bij aankomst direct te controleren.
14.3 Reclames ter zake van relevante gebreken die bij controle waarneembaar zijn, alsmede reclames
in verband met hoeveelheid, gewicht of specificatie, dienen binnen 24 uur na de levering
schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij
gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.
14.4 Reclames ter zake van overige relevante gebreken dienen binnen 24 uur na openbaring ervan
doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering schriftelijk en onder een volledige beschrijving
van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter
zake vervalt.
14.5 Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien:
a. de overeenkomst betrekking heeft op de levering van gebruikte of geschonden zaken;
b. de zaken zijn verwerkt of anderszins niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van
de Onderneming;
c. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e)
behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken;
d. de Afnemer de Onderneming niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te
onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
e. de Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende
verplichting.
14.6 Met betrekking tot van derden betrokken onderdelen en/of zaken, die door de Onderneming niet
zijn bewerkt, kan de Afnemer jegens de Onderneming uitsluitend aanspraken doen gelden
voorzover de Onderneming die op haar beurt jegens zijn leverancier geldend kan maken. De
Onderneming zal in zo'n geval jegens de Afnemer in ieder geval gekweten zijn door de
overdracht aan de Afnemer van de rechten die hij heeft jegens haar leverancier.
14.7 De Afnemer zal geen aanspraken jegens de Onderneming kunnen doen gelden indien zij ter
zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen
gelden.
14.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de Onderneming in geval
van tijdige en terechte reclamering uitsluitend gehouden - te harer keuze - hetzij de zaken te
herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de Afnemer te crediteren voor de ondeugdelijke
zaken. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 15 - aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van de Onderneming uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot
nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de verplichtingen
omschreven in het vorige artikel.
15.2 De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere
indirecte schade.
15.3 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of
indirecte schade, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, die het gevolg is van schending van
enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.
15.4 Mocht de Onderneming door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor de
Onderneming ingevolge deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, dan is
de Afnemer verplicht de Onderneming voor dergelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren
en hem schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor hem daardoor
mochten ontstaan.
15.5 De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen beperkingen respectievelijk
uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten
behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst
wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.


Artikel 16 - overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Onderneming
onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,
alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere
storingen in het bedrijf van de Onderneming of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven
van leveranciers van de Onderneming.
16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft
de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel
of ten dele te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn.


Artikel 17 - (dreigend) tekortschieten
In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst,
waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien het aan
ernstige twijfel onderhevig is of de Afnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens
de Onderneming te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling,
gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de
Afnemer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn
vorderingen en voorts in geval zaken van de Afnemer in conservatoir of executoriaal beslag
worden genomen, heeft de Onderneming het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te
schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding
of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende
rechten.


Artikel 18 - opschorting + ontbinding - gevolgen
18.1 In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd - en aan
het einde van de opschortingsperiode verplicht - te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
18.2 In geval van opschorting of ontbinding krachtens hetgeen in het vorige artikel is bepaald, wordt
de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting
door de Onderneming bespaarde kosten.
In geval van ontbinding is de Afnemer voorts verplicht om na betaling van het ingevolge de
vorige zin verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke
waarvan de Onderneming het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer te
doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.
18.3 In geval de Afnemer na ontbinding van de overeenkomst de door hem van de Onderneming
ontvangen zaken restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor zijn rekening en risico,
totdat deze door de Onderneming in ontvangst zijn genomen.


Artikel 19 - algemeen
19.1 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder
begrepen deze algemene voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die
overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te
treffen.
19.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene
voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast
te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de
plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.


Artikel 20 - geschillen en toepasselijk recht
20.1 Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten
die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal in
eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Amsterdam tenzij de Onderneming
uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of plaats van
vestiging van de Afnemer.
20.2 Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan
het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering
van de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan
worden uitgesloten.
 

My message
Laden